×
tax forms found in
Tax Form Code
Tax Form Name

Federal Free Printable Form 13614-C (pl) (Rev. 10-2022) for 2023 Federal Intake/Interview & Quality Review Sheet - Polish

It appears you don't have a PDF plugin for this browser. Please use the link below to download 2022-federal-form-13614-c-pl.pdf, and you can print it directly from your computer.

Intake/Interview & Quality Review Sheet - Polish
Form 13614-C (pl) (Rev. 10-2022)

Formularz 13614-C Department of the Treasury - Internal Revenue Service OMB Number 1545-1964 Przyjęcie/rozmowa i karta oceny jakości (październik 2022 r.) Niezbędne dokumenty: • Dokumenty podatkowe, takie jak formularze W-2, 1099, 1098, 1095. • Karty ubezpieczenia społecznego (Social Security) lub pisma ITIN (Numer Identyfikacji Podatkowej) obejmujące wszystkie osoby wymienione w deklaracji. • Dokument tożsamości ze zdjęciem (np. ważne prawo jazdy) podatnika i współmałżonka. • Należy wypełnić str. 1-4 niniejszego formularza. • Podatnik ponosi odpowiedzialność za treść formularza. Informacje muszą być wyczerpujące i zgodne z prawdą. • Wszelkie pytania kieruj do dyplomowanego społecznego konsultanta IRS. Konsultanci społeczni mają przeszkolenie w świadczeniu wysokiej jakości usług według najwyższych norm etycznych. W celu zgłoszenia IRS nieetycznych zachowań napisz do nas na adres e-mail [email protected]. Część I - Dane osobowe podatnika (wypełniając wspólne zeznanie podatkowe, wpisać nazwiska w tej samej kolejności, co w poprzednim roku). 1. Imię Drugie imię Nazwisko Preferowany numer telefonu Czy jest Pan/Pani obywatelem/ obywatelką USA? Tak Nie 2. Imię męża/żony Drugie imię Nazwisko Preferowany numer telefonu Czy mąż/żona jest obywatelem/ obywatelką USA? Tak Nie 3. Adres korespondencyjny Nr lokalu Miejscowość Stan a. Uczęszczanie na studia dzienne Tak Nie Nie c. Niedowidzenie w stopniu kwalifikowanym jako ślepota a. Uczęszczanie na studia dzienne Tak Nie Tak Nie Nie c. Niedowidzenie w stopniu kwalifikowanym jako ślepota Nie Nie wiem Tak Nie 11. Czy płatnik, współmałżonek lub osoba na utrzymaniu padł(a) ofiarą kradzieży danych osobowych związanych z podatkami lub przydzielono mu/jej kod PIN dla ochrony tożsamości Tak Nie 4. Data urodzenia 6. Czy w ubiegłym roku miały miejsce: Kod pocztowy 5. Stanowisko w miejscu pracy b. Pełna i trwała niepełnosprawność 7. Data urodzenia męża/żony Tak 8. Stanowisko współmałżonka w miejscu pracy 9. Czy w ubiegłym roku dotyczyły współmałżonka: b. Pełna i trwała niepełnosprawność Tak 10. Czy ktokolwiek może wpisać płatnika lub współmałżonka do własnej deklaracji jako osobę na utrzymaniu? Tak 12. Prosimy podać adres e-mail (opcjonalne) (Internal Revenue Service nie będzie przysyłać korespondencji na ten adres) Część II - Stan cywilny i dane dot. gospodarstwa domowego 1. Stan cywilny podatnika na dzień 31 grudnia 2022: Stanu wolnego W związku małżeńskim Rozwiedziony(-a) W separacji Wdowiec/wdowa (Obejmuje wszelkie zarejestrowane związki partnerskie, związki cywilne i inne, uznawane przez przepisy stanowe) Tak Nie a. Jeżeli tak, czy podatnik zawarł związek małżeński w 2022 r.? Tak Nie b. Czy podatnik zamieszkiwał z żoną/mężem w dowolnym okresie w drugiej połowie 2022 r.? Data prawomocnego wyroku Data umowy o utrzymaniu podczas separacji Rok zgonu męża/żony 2. Poniżej należy wpisać nazwiska: W razie braku miejsca, należy zaznaczyć ten kwadrat i wykazać osoby na str. 3. • wszystkich osób zamieszkujących wspólnie z podatnikiem w ubiegłym roku (z pominięciem podatnika i współmałżonka) • wszystkich osób na utrzymaniu podatnika w ubiegłym roku, ale Posiadał(-a) wspólnie z podatnikiem Wypełnia dyplomowany społeczny konsultant podatkowy (CVP) Imię i nazwisko. Nie podawać nazwiska swojego ani męża/żony. (a) Catalog Number 58976D Data urodzenia (mm/dd/rr) Związek/ pokrewieństwo z podatnikiem (np.: syn, córka, rodzic, brak itd.) (b) (c) Liczba Obywatel Posiadał(-a) prawo pobytu miesięcy, USA kiedy osoba (tak/nie) w USA, Kanadzie lub mieszkała w Meksyku w ubiegłym ubiegłym roku w domu roku (tak/nie) podatnika (d) (e) (f) Stan cywilny żonaty/ zamężna lub wolny, na dzień 31/12/22 (M/S) (g) www.irs.gov Pełna i trwała Na niepełnosprawność studiach dziennych (tak/nie) w ubiegłym roku (tak/nie) (h) Czy ta osoba jest dzieckiem/ krewnym kogoś innego? (tak/nie) Czy ta osoba składała się na koszt własnego utrzymania w ponad 50%? (tak/nie/nd.) Czy dochód tej osoby wynosił poniżej 4400 USD? (tak/nie/nd.) Czy podatnik(-cy) pokrywał(-li) koszt utrzymania tej osoby w ponad 50%? (tak/nie/ nd.) (i) Form13614-C Czy podatnik(-cy) pokrywał(-li) ponad połowę kosztu zakwaterowania tej osoby? (tak/nie) (pl) (Rev. 10-2022) Strona 2 Zaznacz odpowiedni kwadrat przy każdym pytaniu we wszystkich działach Tak Nie Nie wiem Część III - Dochód – Czy w ubiegłym roku podatnik lub jego/jej współmałżonek otrzymał 1. (B) Pensję lub wynagrodzenie pracownicze? (formularz W-2) Jeśli tak, to ilu miał(a) pracodawców w ubiegłym roku? 2. (A) Przychód z napiwków? 3. (B) Stypendia? (formularze W-2, 1098-T) 4. (B) Odsetki/dywidendy z: rachunków czekowych/oszczędnościowych, obligacji, certyfikatów depozytowych, obrotu giełdowego? (formularze 1099-INT, 1099-DIV) 5. (B) Zwrot nadpłaty podatku lokalnego/stanowego? (formularz 1099-G) 6. (B) Alimenty lub fundusze na utrzymanie podczas separacji? 7. (A) Dochód z samozatrudnienia? (formularz 1099-MISC, 1099-NEC. 1099-K, gotówka, waluta wirtualna lub inne dobra czy usługi) 8. (A) Płatności gotówką/czekiem/walutą wirtualną lub inne dobra czy usługi otrzymane za jakąkolwiek wykonaną pracę, których nie zgłoszono w formularzach W-2 lub 1099? 9. (A) Dochód (lub strata) ze sprzedaży lub wymiany akcji, obligacji, waluty wirtualnej lub nieruchomości? (formularze 1099-S, 1099-B) 10. (B) Dochód z tytułu niepełnosprawności? (takie jak płatności z ubezpieczenia lub rekompensaty pracowniczej itd.) (formularze 1099-R, W-2) 11. (A) Dochody z emerytur, ubezpieczeń rentowych i/lub IRA (indywidualne konto emerytalne)? (formularz 1099-R) 12. (B) Zasiłek dla bezrobotnych? (formularz 1099-G) 13. (B) Ubezpieczenie społeczne lub świadczenia z emerytury kolejarzy? (formularze SSA-1099 i RRB-1099) 14. (M) Dochód (lub strata) z wynajmowania nieruchomości? 15. (B) Inny dochód? (gry hazardowe, loteria, wygrane, nagrody, obowiązki ławnika, waluta wirtualna, Schemat K-1, tantiemy, dochód zagraniczny, itp.) Tak Nie Nie wiem Część IV - Wydatki - Czy w ubiegłym roku podatnik lub jego/jej współmałżonek poniósł następujące koszty 1. (B) Alimenty lub fundusze na utrzymanie podczas separacji? 2. Wpłaty i wypłaty na konto emerytalne? Jeśli tak, czy płatnik ma SSN (numer ubezpieczenia społecznego) odbiorcy? IRA (A) 401K (B) Roth IRA (B) Tak Nie Inne 3. (B) Wydatki na studia lub uczelnię pomaturalną dla siebie, żony/męża lub osób na utrzymaniu? (formularz 1098-T) 4. (A) Z podanych tutaj? (A) Wydatki medyczne i dentystyczne (w tym składki ubezpieczeniowe) (A) Odsetki od długu hipotecznego formularz 1098) (A) Podatki (stanowe, od nieruchomości, od własności osobistej, od sprzedaży) (B) Datki na cele dobroczynne 5. (B) Koszt z tytułu opieki nad dzieckiem/osobą na utrzymaniu, np. żłobka? 6. (B) Koszty z tytułu materiałów i pomocy naukowych poniesione przez kwalifikującego się nauczyciela, pomocnika nauczyciela, psychologa szkolnego lub podobne? 7. (A) Koszty związane z uzyskaniem dochodu na własnym rozliczeniu lub innym uzyskanym dochodem? 8. (B) Odsetki od pożyczki studenckiej? (formularz 1098-E) Tak Nie Nie wiem Część V - Zdarzenia losowe - Czy w ubiegłym roku podatnik lub jego/jej współmałżonek 1. (A) Miał(a) zdrowotne konto oszczędnościowe? (formularze 5498-SA, 1099-SA, W-2 z zaznaczeniem W w kwadracie 12) 2. (A) Zadłużenie na karcie kredytowej, z tytułu kredytu studenckiego lub hipotecznego zostało umorzone albo nastąpiła konfiskata domu? (formularze 1099-C, 1099-A) 3. (A) Adoptował(a) dziecko? 4. (B) W poprzednim roku nastąpiła odmowa odliczenia podatkowego z tytułu wynagrodzenia za pracę, wychowania dziecka lub „American Opportunity”? Jeśli tak, za który rok podatkowy? 5. (A) Zakupił(a) i zainstalował(a) energooszczędne elementy wyposażenia domu? (takie jak okna, piec, izolacja itd.) 6. (A) W roku 2008 otrzymał(a)ulgę podatkową z tytułu zakupu pierwszego domu/mieszkania? 7. (B) Dokonał(a) wpłaty szacunkowej kwoty należności podatkowej lub Zakupił zwrot podatkowy z ubiegłego roku na poczet tegorocznej należności podatkowej? Jeśli tak, to w jakiej kwocie? 8. (A) Składał(a) federalną deklarację podatkową za ubiegły rok uwzględniającą „ przeniesioną stratę kapitałową” z formularza 1040-Aneks D? 9. (A) Posiadał(a) ubezpieczenie zdrowotne z Giełdy Ubezpieczeniowej (Marketplace)? [Dołączyć formularz 1095-A] Catalog Number 58976D www.irs.gov Form 13614-C (pl) (Rev. 10-2022) Strona 3 Dodatkowe dane i pytania dotyczące sposobu przygotowania składanej deklaracji 1. Czy podatnik chciałby otrzymywać pisemną korespondencję z IRS w języku innym niż angielski Tak Nie Jeśli tak, w jakim języku? 2. Składka na fundusz finansowania wyborów prezydenckich (zaznaczenie tego kwadratu nie zwiększy/zmniejszy kwoty należnego podatku/zwrotu podatkowego) Podatnik Prosimy zaznaczyć tutaj, jeśli podatnik i/lub rozliczający się wspólnie z nim współmałżonek chcą, aby kwota 3 USD z ich podatku trafiła na ten fundusz 3. Jeśli podatnikowi należy się zwrot, czy chce a. Otrzymać go przelewem na konto bankowe b. Zakupić obligacje skarbowe USA (U.S. Savings Bonds) Tak Nie Tak c. Ulokować zwrot na różnych rachunkach bankowych Nie 4. Jeśli podatnik ma do uiszczenia kwotę podatku, czy chce dokonać przelewu bezpośrednio z rachunku bankowego? 5. C zy podatnik mies zkaŁ na terenie uznanym za federalny obszar klęski żywiołowej? Tak Nie 6. Czy podatnik lub współmałżonek, jeśli rozlicza się wspólnie, otrzymał pismo od IRS? Tak Nie 7. Czy podatnik potrzebuje informacji dotyczących sposobów głosowania i/lub zapisania się na głosowanie? Współmałżonek Tak Nie Tak Nie Jeśli tak, gdzie? Tak Nie Wiele bezpłatnych portali przygotowujących deklaracje podatkowe działa na podstawie funduszy grantowych lub korzysta z innego rodzaju federalnego wsparcia finansowego. Dane z poniższych punktów mogą zostać wykorzystane przez ten portal do składania wniosków o takie granty lub w celu otrzymywania dalszego wsparcia z funduszy federalnych. Odpowiedzi zostaną użyte jedynie w celach statystycznych. Udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania jest opcjonalne. 8. Czy podatnik rozumie i mówi po angielsku: Bardzo dobrze Dobrze Niezbyt dobrze 9. Czy podatnik potrafi przeczytać po angielsku gazetę lub książkę Bardzo dobrze Dobrze Niezbyt dobrze Wcale Wcale Wolę nie odpowiadać Wolę nie odpowiadać 10. Czy podatnik lub inny członek gospodarstwa domowego posiadają status osoby niepełnosprawnej? Tak Nie Wolę nie odpowiadać 11. Czy podatnik lub współmałżonek jest kombatantem amerykańskich sił zbrojnych? Tak Nie Wolę nie odpowiadać 12. Rasa podatnika Indiańska lub rdzenna alaskańska Azjatycka Negroidalna lub afroamerykańska Rdzenna hawajska lub inna z Wysp Pacyfiku Biała Wolę nie odpowiadać Azjatycka Negroidalna lub afroamerykańska Biała Wolę nie odpowiadać 13. Rasa współmałżonka podatnika Indiańska lub rdzenna alaskańska Rdzenna hawajska lub inna z Wysp Pacyfiku 14. Pochodzenie etniczne podatnika Pochodzenia latynoskiego lub hiszpańskiego Nie ma ws póŁmaŁŻonka Nie jest pochodzenia latynoskiego ani hiszpańskiego Wolę nie odpowiadać 15. Pochodzenie etniczne współmałżonka podatnika Pochodzenia latynoskiego lub hiszpańskiego Wolę nie odpowiadać Nie jest pochodzenia latynoskiego ani hiszpańskiego Nie ma ws póŁmaŁŻonka Dodatkowe uwagi Informacja na temat ustawy o poufności danych i ustawy o zmniejszaniu czasochłonności dokumentacji Ustawa o poufności danych z roku 1974 wymaga abyśmy, pytając podatnika o informacje, uprzedzali go o tym, jaka jest podstawa prawna i powód tego żądania, a także w jakiej formie będą wykorzystywane dane. Mamy również obowiązek poinformowania podatnika o możliwych konsekwencjach nieotrzymania przez nas informacji, a także o tym, czy udzielenie przez podatnika odpowiedzi jest dobrowolne, niezbędne w celu uzyskania danego świadczenia, czy też jest prawnie wymagane. Podstawą prawną żądania informacji jest par. 5 federalnego kodeksu U.S.C. Art. 301. Prosimy o podanie tej informacji, co pomoże nam w kontaktowaniu się z podatnikiem w związku z ewentualnym zainteresowaniem i/lub udziałem w programie społecznych konsultantów pomagających w przygotowaniu deklaracji podatkowych oraz programach niesienia pomocy. Podane przez podatnika informacje mogą zostać udostępnione innym osobom koordynującym działalność i obsadę stanowisk w lokalach przygotowujących deklaracje podatkowe lub działania pomocowe. Informacje mogą również posłużyć ustanawianiu skutecznych form kontroli, wysyłania korespondencji, wyrażania uznania dla społecznych konsultantów podatkowych. Udzielenie odpowiedzi jest dobrowolne. W razie niepodania żądanej informacji, IRS może nie skorzystać z pomocy podatnika w tych programach. Ustawa o zmniejszaniu czasochłonności dokumentacji wymaga od IRS umieszczania numeru kontrolnego OMB na wszystkich publicznych żądaniach informacji. Numer kontrolny OMB tej ankiety to 1545-1964. Wszelkie uwagi dotyczące szacunkowego czasu związanego z niniejszą ankietą lub propozycje dotyczące uproszczenia tej procedury prosimy zgłaszać pisemnie do Internal Revenue Service, Tax Products Coordinating Committee, SE:W:CAR:MP:T:T:SP, 1111 Constitution Ave. NW, Washington, DC 20224 Catalog Number 58976D www.irs.gov Form 13614-C (pl) (Rev. 10-2022) Formularz 15080 (Październik 2022) Department of the Treasury - Internal Revenue Service Zezwolenie na ujawnienie danych dotyczących rozliczenia podatkowego ośrodkom korzystającym z oprogramowania VITA/TCE Ujawnienie przez władze federalne: Przepisy prawa federalnego wymagają udostępnienia podatnikowi niniejszego formularza zgody. O ile prawo nas do tego nie upoważnia, nie wolno nam bez zgody podatnika ujawniać informacji zawartych w zeznaniu podatkowym osobom trzecim w celu innym niż przygotowanie i złożenie wypełnionego zeznania. Jeżeli podatnik wyrazi zgodę na ujawnienie swoich informacji podatkowych, prawo federalne może nie chronić go przed dalszym rozpowszechnianiem. Podatnik nie musi wypełniać niniejszego formularza w celu skorzystania z naszych usług przygotowania zeznań podatkowych. Jeżeli uzyskamy podpis podatnika na tym formularzu uzależniając od jego zgody korzystanie z tych usług, zgoda nie będzie miała mocy prawnej. Jeżeli podatnik zgodzi się na ujawnienie informacji zawartych w zeznaniu podatkowym, zgoda będzie ważna przez określony przez niego okres. Jeżeli podatnik nie określi okresu ważności udzielonej zgody, będzie ona miała moc prawną przez jeden rok od daty podpisania. Warunki: Globalne przenoszenie danych (Global Carry Forward) umożliwia firmie TaxSlayer LLC, dostawcy oprogramowania do przygotowania zeznań podatkowych VITA/TCE (Pomoc w Rozliczaniu Podatku Dochodowego/Doradztwo Podatkowe dla Osób Starszych), udostępnienie danych z zeznania podatkowego KAŻDEMU wybranemu przez podatnika do przygotowania zeznania podatkowego w następnym roku podatkowym ośrodkowi, który zgłasza się do uczestnictwa w programie VITA/TCE. Oznacza to, że podatnik będzie mógł w następnym roku zgłosić się do dowolnej placówki używającej oprogramowania TaxSlayer, a wówczas jego formularz zeznania podatkowego zostanie wypełniony danymi z bieżącego roku, niezależnie od tego, w której placówce podatnik złożył zeznanie w roku poprzednim. Niniejsza zgoda jest ważna do listopada 30, 2024 r. włącznie. Ujawniane informacje to m.in. dane demograficzne, finansowe i inne dane podatnika umożliwiające ustalenie jego tożsamości, jego zeznanie podatkowe i źródła dochodów, które zostały wpisane do oprogramowania w celu przygotowania zeznania podatkowego. Są to: imię i nazwisko, adres, data urodzenia, nr telefonu, nr ubezpieczenia społecznego (SSN), rodzaj składanej deklaracji podatkowej, zawód, nazwa i adres pracodawcy oraz kwoty i źródła dochodów, odpisów i ulg odnotowanych w zeznaniu podatkowym. Dane zawarte w zeznaniu, które podlegają ujawnieniu, obejmują również imiona i nazwiska, SSN, daty urodzenia i pokrewieństwa osób na utrzymaniu podatnika zgłoszonych w zeznaniu. Podatnik nie musi udzielać zgody, aby partner VITA/TCE przygotował jego zeznanie w bieżącym roku. Global Carry Forward udzieli pomocy tylko wówczas, gdy w roku następnym podatnik zgłosi się do innego partnera VITA lub TCE, który korzysta z oprogramowania TaxSlayer. Ograniczenie okresu ważności udzielonej zgody: Ja/my, jako płatnik/płatnicy nie decyduję/decydujemy się na ograniczanie okresu ważności udzielonej zgody na ujawnienie danych zawartych w zeznaniu podatkowym do dnia wcześniejszego niż podana wyżej (listopada 30, 2024 r.). Jeżeli zechcę/zechcemy ograniczyć okres ważności udzielonej zgody na ujawnienie danych do daty wcześniejszej, cofnę/cofniemy zgodę. Ograniczenie zakresu ujawnienia: Ja/my, jako płatnik nie decyduję/decydujemy się na ograniczanie zakresu ujawnianych informacji z zeznania podatkowego bardziej niż przedstawiono powyżej. Jeżeli zechcę/zechcemy ograniczyć zakres ujawnienia danych zawartych w zeznaniu podatkowym bardziej niż przedstawiono powyżej, cofnę/cofniemy zgodę. Zgoda: Ja/my, jako płatnik zapoznałem/zapoznaliśmy się z powyższymi ustaleniami. Niniejszym wyrażam/wyrażamy zgodę na ujawnienie danych zawartych w zeznaniu podatkowym na zasadach globalnego przenoszenia danych (Global Carry Forward) określonych powyżej i zezwalam/zezwalamy osobie przygotowującej zeznanie do wpisania w moim/naszym imieniu do oprogramowania podatkowego mojego/naszego PIN (osobisty numer identyfikacyjny)-u w celu zweryfikowania, czy została przeze mnie/przez nas udzielona zgoda na warunki ujawniania. Imię i nazwisko drukowanymi literami oraz podpis głównego płatnika podatku Data Imię i nazwisko drukowanymi literami oraz podpis wtórnego płatnika podatku Data Jeżeli podatnik uzna, że dane z jego zeznania podatkowego zostały ujawnione lub wykorzystane w sposób niezgodny z prawem lub bez jego zgody, może się skontaktować z inspektorem generalnym urzędu podatkowego (Treasury Inspector General for Tax Administration, TIGTA), telefonicznie pod numerem 1-800-366-4484, lub pocztą elektroniczną pod adresem [email protected]. Catalog Number 71522B www.irs.gov Form 15080 (pl) (Rev. 10-2022)
Extracted from PDF file 2022-federal-form-13614-c-pl.pdf, last modified November 2022

More about the Federal Form 13614-C (PL) Other TY 2022

We last updated the Intake/Interview & Quality Review Sheet - Polish in December 2022, so this is the latest version of Form 13614-C (PL), fully updated for tax year 2022. You can download or print current or past-year PDFs of Form 13614-C (PL) directly from TaxFormFinder. You can print other Federal tax forms here.


eFile your Federal tax return now

eFiling is easier, faster, and safer than filling out paper tax forms. File your Federal and Federal tax returns online with TurboTax in minutes. FREE for simple returns, with discounts available for TaxFormFinder users!

File Now with TurboTax

Related Federal Other Forms:

TaxFormFinder has an additional 774 Federal income tax forms that you may need, plus all federal income tax forms. These related forms may also be needed with the Federal Form 13614-C (PL).

Form Code Form Name
Form 13614-C VITA Intake/Interview & Quality Review Sheet
Form 13614-C (HT) Intake/Interview & Quality Review Sheet - Creole-French
Form 13614-C (KR) Intake/Interview & Quality Review Sheet - Korean
Form 13614-C (PT) Intake/Interview & Quality Review Sheet - Portuguese

Download all  tax forms View all 775 Federal Income Tax Forms


Form Sources:

The Internal Revenue Service usually releases income tax forms for the current tax year between October and January, although changes to some forms can come even later. We last updated Federal Form 13614-C (PL) from the Internal Revenue Service in December 2022.

Show Sources >

Historical Past-Year Versions of Federal Form 13614-C (PL)

We have a total of ten past-year versions of Form 13614-C (PL) in the TaxFormFinder archives, including for the previous tax year. Download past year versions of this tax form as PDFs here:


2022 Form 13614-C (PL)

Form 13614-C (pl) (Rev. 10-2022)

2021 Form 13614-C (PL)

Form 13614-C (pl) (Rev. 10-2021)

2020 Form 13614-C (PL)

Form 13614-C (pl) (Rev. 10-2020)

2019 Form 13614-C (PL)

Form 13614-C (PL) (Rev. 10-2019)

2018 Form 13614-C (PL)

Form 13614-C (PL) (Rev. 10-2018)

2017 Form 13614-C (PL)

Form 13614-C (PL) (Rev. 10-2015)

2016 Form 13614-C (PL)

Form 13614-C (PL) (Rev. 10-2015)

Intake/Interview & Quality Review Sheet - Polish 2015 Form 13614-C (PL)

Form 13614-C (PL) (Rev. 10-2015)

Intake/Interview & Quality Review Sheet (Portuguese Version) 2012 Form 13614-C (PL)

Form 13614-C (PL) (Rev. 12-2011)

Intake/Interview & Quality Review Sheet (Portuguese Version) 2011 Form 13614-C (PL)

Form 13614-C (PL) (Rev. 12-2011)


TaxFormFinder Disclaimer:

While we do our best to keep our list of Federal Income Tax Forms up to date and complete, we cannot be held liable for errors or omissions. Is the form on this page out-of-date or not working? Please let us know and we will fix it ASAP.

** This Document Provided By TaxFormFinder.org **
Source: http://www.taxformfinder.org/federal/form-13614-c-pl