×
tax forms found in
Tax Form Code
Tax Form Name

Federal Free Printable Form 13614-C (PL) (Rev. 10-2019) for 2021 Federal Intake/Interview & Quality Review Sheet - Polish

Tax season is open, and returns are due on April 16th! Save by eFiling early with TurboTax start now

It appears you don't have a PDF plugin for this browser. Please use the link below to download 2019-federal-form-13614-c-pl.pdf, and you can print it directly from your computer.

Intake/Interview & Quality Review Sheet - Polish
Form 13614-C (PL) (Rev. 10-2019)

Form 13614-C (PL) Departament Skarbu - Urząd Podatkowy Numer OMB 1545-1964 Przyjęcie/Rozmowa i karta oceny jakości (październik 2019 r.) Niezbędne dokumenty: • Dokumenty podatkowe, takie jak formularze W-2, 1099, 1098, 1095. • Karty ubezpieczenia społecznego (Social Security) lub pisma ITIN obejmujące wszystkie osoby wymienione w deklaracji. • Dokument tożsamości ze zdjęciem (np. ważne prawo jazdy) podatnika i współmałżonka • Należy wypełnić str. 1-4 niniejszego formularza. • Podatnik ponosi odpowiedzialność za treść formularza. Informacje muszą być wyczerpujące i zgodne z prawdą. • W razie powstania pytań, należy je zadać dyplomowanemu społecznemu konsultantowi IRS. Konsultanci społeczni mają przeszkolenie w świadczeniu wysokiej jakości usług według najwyższych norm etycznych. W celu zgłoszenia IRS nieetycznych zachowań, pisz do nas na adres emailowy [email protected] Część I - Dane osobowe podatnika (wypełniając wspólne zeznanie podatkowe wpisać nazwiska w tej samej kolejności, co w poprzednim roku). 1. Imię Drugie imię Nazwisko Dzienny nr telefonu Czy jest obywatelem USA? Tak Nie 2. Imię męża/żony Drugie imię Nazwisko Dzienny nr telefonu Czy mąż/żona jest obywatelem USA? Tak Nie 3. Adres korespondencyjny Nr lokalu Miejscowość Stan a. Uczęszczanie na studia dzienne Tak Nie Nie c. Niedowidzenie w stopniu kwalifikowanym jako ślepota a. Uczęszczanie na studia dzienne Tak Nie Tak Nie Nie c. Niedowidzenie w stopniu kwalifikowanym jako ślepota Nie Ne wiem Tak Nie 11. Czy płatnik, współmałżonek lub osoba na utrzymaniu padł(a) ofiarą kradzieży danych osobowych związanych z podatkami lub przydzielono mu(jej) kod PIN dla ochrony Tak Nie 4. Data urodzenia 6. Czy w ubiegłym roku miały miejsce: Kod pocztowy 5. Stanowisko w miejscu pracy b. Pełna i trwała niepełnosprawność 7. Data urodzenia męża/żony Tak 8. Stanowisko współmałżonka w miejscu pracy 9. Czy w ubiegłym roku dotyczyły współmałżonka: b. Pełna i trwała niepełnosprawność 10. Czy ktokolwiek może wpisać płatnika lub współmałżonka do własnej deklaracji jako osobę na utrzymaniu? Tak Tak Część II - Stan cywilny i dane dot. gospodarstwa domowego 1. Stan cywilny podatnika na dzień 31 grudnia 2019: Stanu wolnego (Obejmuje wszelkie zarejestrowane związki partnerskie, związki cywilne i inne, uznawane przez przepisy stanowe) W związku małżeńskim a. Jeżeli tak, czy podatnik zawarł(a) związek małżeński w 2019 r.? Tak Nie b. Czy podatnik zamieszkiwał z żoną/mężem w dowolnym okresie w drugiej połowie 2019 r.? Tak Nie Rozwiedziony(a) Data prawomocnego wyroku W separacji Data umowy o utrzymaniu podczas separacji Wdowiec/wdowa Rok zgonu męża/żony 2. Poniżej należy wpisać nazwiska: W razie braku miejsca, należy zaznaczyć ten kwadrat i wykazać osoby na str. 3. • wszystkich osób zamieszkujących wspólnie z podatnikiem w ubiegłym roku (z pominięciem podatnika i współmałżonka) • wszystkich osób na utrzymaniu podatnika w ubiegłym roku, ale niezamieszkujących wspólnie z podatnikiem Wypełnia dyplomowany społeczny konsultant podatkowy (CVP) Imię i nazwisko. Nie podawać nazwiska swojego ani męża/ żony. Data Związek/ urodzenia pokrewieństwo (mm/dd/rr) z podatnikiem (np.: syn, córka, rodzic, brak itd.) (b) Nr katalogowy 58976D (c) Liczba Obywatel Posiadał(a) prawo pobytu miesięcy USA kiedy, osoba (tak/nie) w USA, Kanadzie lub mieszkała w Meksyku w ubiegłym ubiegłym roku w domu roku (tak/nie) podatnika (d) (e) (f) www.irs.gov Stan cywilny żonaty/ zamężna lub wolny, na dzień 31/12/19 (M/S) (g) Na studiach dziennyc hw ubiegłym roku (tak/nie) (h) Pełna i trwała niepełnospra wność (tak/nie) (i) Czy ta osoba jest dzieckiem/ krewnym kogoś innego? (tak/nie) Czy ta osoba składała się na koszt własnego utrzymania w ponad 50%? (tak/nie) Czy dochód tej osoby wynosił poniżej $4200? (tak/nie) Czy podatnik (cy) pokrywał (li) koszt utrzymania tej osoby w ponad 50%? (tak/nie/n. dot.) Form13614-C Czy podatnik(cy) pokrywał(li) ponad połowę kosztu zakwaterowania tej osoby? (tak/nie) (PL) (Wersja 10-2019) Strona 2 Zaznacz odpowiedni kwadrat przy każdym pytaniu we wszystkich działach Tak Nie Nie wiem Część III - Dochód – Czy w ubiegłym roku podatnik lub jego(jej) współmałżonek otrzymał 1. (B) Pensję lub wynagrodzenie pracownicze? (formularz W-2) Jeśli tak, to ilu miał(a) pracodawców w ubiegłym roku? 2. (A) Przychód z napiwków/gratyfikacji? 3. (B) Stypendia? (formularze W-2, 1098-T) 4. (B) Odsetki/dywidendy z: rachunków czekowych/oszczędnościowych, obligacji, certyfikatów depozytowych, obrotu giełdowego (formularze 1099-INT, 1099-DIV) 5. (B) Zwrot nadpłaty podatku lokalnego/stanowego? (formularz 1099-G) 6. (B) Alimenty lub fundusze na utrzymanie podczas separacji? 7. (A) Dochód z pracy na własnym rozliczeniu? (formularz 1099-MISC, gotówka, waluta wirtualna lub inny przedmiot własności lub usług) 8. (A) Płatności w gotówce/czekiem /w walucie wirtualnej lub w innej formie własności lub usług za wykonaną pracę niezgłoszoną na formularzach W-2 lub 1099? 9. (A) Dochody (straty) ze sprzedaży lub wymiany akcji, obligacji, waluty wirtualnej lub nieruchomości? (formularze 1099-S, 1099-B) 10. (B) Dochód z tytułu niepełnosprawności? (takie jak płatności z ubezpieczenia lub rekompensaty pracowniczej itd.) (formularze 1099-R, W-2) 11. (A) Dochody z emerytur, ubezpieczeń rentowych i/lub IRA? (formularz 1099-R) 12. (B) Zasiłek dla bezrobotnych? (formularz 1099-G) 13. (B) Ubezpieczenie społeczne lub świadczenia z emerytury kolejarzy? (formularze SSA-1099 i RRB-1099) 14. (M) Dochód (lub strata) z wynajmowania nieruchomości? 15. (B) Inne dochody? (z hazardu, loterii, nagród, wyróżnień, za udział w ławie przysięgłych, waluta wirtualna, Sch K-1, honoraria, dochody z zagranicy, inny przedmiot własności lub usług itp.) proszę wymienić Tak Nie Nie wiem Część IV - Wydatki - Czy w ubiegłym roku podatnik lub jego(jej) współmałżonek poniósł następujące koszty 1. (B) Alimenty lub fundusze na utrzymanie podczas separacji? 2. Składki na konto emerytalne? IRA (A) Jeśli tak, czy płatnik ma SSN odbiorcy? 401K (B) Tak Roth IRA (B) Nie Inne 3. (B) Wydatki na studia lub uczelnię pomaturalną dla siebie, żony/męża lub osób na utrzymaniu? (formularz 1098-T) 4. (A) Z podanych tutaj? Wydatki medyczne i dentystyczne (w tym składki ubezpieczeniowe) Odsetki od długu hipotecznego (Formularz 1098) Podatki (stanowe, od nieruchomości, od własności osobistej, od sprzedaży) Datki na cele dobroczynne 5. (B) Koszt z tytułu opieki nad dzieckiem/osobą na utrzymaniu, np. przedszkolnej? 6. (B) Koszty z tytułu materiałów i pomocy naukowych poniesione przez kwalifikującego się nauczyciela, pomocnika nauczyciela, psychologa szkolnego itd.? 7. (A) Koszty związane z uzyskaniem dochodu na własnym rozliczeniu lub innym uzyskanym dochodem? 8. (B) Odsetki od pożyczki studenckiej? (Formularz 1098-E) Tak Nie Nie wiem Część V - Zdarzenia losowe - Czy w ubiegłym roku podatnik lub jego(jej) współmałżonek 1. (HSA) Miał(a) zdrowotne konto oszczędnościowe? (formularze 5498-SA, 1099-SA, W-2 z zaznaczeniem W w kwadracie 12) 2. (A) Zadłużenie na karcie kredytowej lub z tytułu kredytu hipotecznego zostało umorzone albo nastąpiła konfiskata domu? (formularze 1099-C, 1099-A) 3. (A) Adoptował(a) dziecko? 4. (B) W poprzednim roku nastąpiła odmowa odliczenia podatkowego z tytułu wynagrodzenia za pracę, wychowania dziecka lub „American Opportunity”: Jeśli tak, za który rok podatkowy? 5. (A) Zakupił(a) i zainstalował(a) energooszczędne elementy wyposażenia domu? (takie jak okna, piec, izolacja itd.) 6. (A) W roku 2008 otrzymał(a) ulgę podatkową z tytułu zakupu pierwszego domu/mieszkania? 7. (B) Dokonał(a) wpłaty szacunkowej kwoty należności podatkowej lub naliczył(a) zwrot podatkowy z ubiegłego roku na poczet tegorocznej należności podatkowej? Jeśli tak, to w jakiej kwocie? 8. (A) Składał(a) federalną deklarację podatkową za ubiegły rok uwzględniającą “przeniesioną stratę kapitałową” z formularza 1040-Aneks D? 9. (A) Posiadał(a) ubezpieczenie zdrowotne z Giełdy Ubezpieczeniowej (Marketplace)? [Dołączyć formularz 1095-A] Nr katalogowy 58976D www.irs.gov Form 13614-C (PL) (Wersja 10-2019) Strona 3 Dodatkowe dane i pytania dotyczące sposobu przygotowania składanej deklaracji 1. Prosimy podać adres e-mail (dobrowolnie) (Internal Revenue Service nie będzie przysyłać korespondencji na ten adres) 2. Składka na Fundusz finansowania wyborów prezydenckich (Zaznaczenie tego kwadratu nie zwiększy/zmniejszy kwoty należnego podatku/zwrotu podatkowego) Kliknąć tutaj, jeśli podatnik/współmałżonek rozliczający się wspólnie chcą, aby kwota $3 z ich podatku trafiła na ten fundusz Podatnik Współmałżonek 3. Jeśli podatnikowi należy się zwrot, czy chce a. Otrzymać go przelewem na konto bankowe b. Zakupić obligacje skarbowe USA (U.S. Savings Bonds) Tak Nie Tak c. Ulokować zwrot na różnych rachunkach bankowych Nie 4. Jeśli podatnik ma do uiszczenia kwotę podatku, czy chce dokonać przelewu bezpośrednio z rachunku bankowego? 5. Mieszka na terenie uznanym za federalny obszar klęski żywiołowej? Tak 6. Czy podatnik lub współmałżonek, jeśli rozlicza się wspólnie, otrzymał pismo od IRS? Nie Tak Nie Tak Nie Jeśli tak, gdzie? Tak Nie Wiele bezpłatnych portali przygotowujących deklaracje podatkowe działa na podstawie funduszy grantowych lub przy innym federalnym wsparciu finansowym. Dane z poniższych punktów mogą zostać wykorzystane przez ten portal do składania wniosków o takie granty lub otrzymywania dalszego wsparcia z funduszy federalnych. Odpowiedzi zostaną użyte jedynie w celach statystycznych. Udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania jest opcjonalne. 7. Czy podatnik rozumie i mówi po angielsku: Bardzo dobrze Dobrze Niezbyt dobrze 8. Czy podatnk potrafi przeczytać po angielsku gazetę lub książkę: Bardzo dobrze Dobrze Niezbyt dobrze Wcale Wcale Wolę nie odpowiadać Wolę nie odpowiadać 9. Czy podatnik lub inny członek gospodarstwa domowego posiadają status osoby niepełnosprawnej? Tak Nie Wolę nie odpowiadać 10. Czy podatnik lub współmałżonek jest kombatantem amerykańskich sił zbrojnych? Tak Nie Wolę nie odpowiadać 11. Rasa podatnika Indiańska lub rdzenna alaskańska Azjatycka Czarnoskóra lub afroamerykańska Rdzenna hawajska lub inna z Wysp Pacyfiku Biała Wolę nie odpowiadać Indiańska lub rdzenna alaskańska Azjatycka Czarnoskóra lub afroamerykańska Rdzenna hawajska lub inna z Wysp Pacyfiku Biała Wolę nie odpowiadać Pochodzenia latynoskiego lub hiszpańskiego Nie jest pochodzenia latynoskiego ani hiszpańskiego 12. Rasa współmałżonka podatnika 13. Pochodzenie etniczne podatnika Wolę nie odpowiadać 14. Pochodzenie etniczne współmałżonka podatnika Pochodzenia latynoskiego lub hiszpańskiego Nie jest pochodzenia latynoskiego ani hiszpańskiego Wolę nie odpowiadać Dodatkowe uwagi Ustawa o poufności danych i informacja na temat Ustawy o zmniejszaniu czasochłonności dokumentacji Ustawa o poufności danych z roku 1974 wymaga abyśmy, pytając podatnika o informacje, uprzedzali go o tym, jaka jest podstawa prawna i powód tego żądania i w jakiej formie będą wykorzystywane dane. Mamy również obowiązek poinformowania podatnika o możliwych konsekwencjach nieotrzymania przez nas informacji, oraz czy udzielenie przez podatnika odpowiedzi jest dobrowolne, niezbędne dla uzyskania danego świadczenia, czy też jest prawnie wymagane. Podstawą prawną żądania informacji jest par. 5 federalnego kodeksu U.S.C. Art. 301. Prosimy o podanie tej informacji, co pomoże nam w kontaktowaniu się z podatnikiem w związku z ewentualnym zainteresowaniem i/lub udziałem w programie społecznych konsultantów pomagających w przygotowaniu deklaracji podatkowych oraz programach kontaktów z publicznością. Podane przez podatnika informacje mogą zostać udostępnione innym osobom koordynującym działalność i obsadę stanowisk w lokalach przygotowujących deklaracje podatkowe lub działania popularyzujące. Informacje mogą również posłużyć ustanawianiu skutecznych form kontroli, wysyłania korespondencji, wyrażania uznania dla społecznych konsultantów podatkowych. Udzielenie odpowiedzi jest dobrowolne. Jednak w razie niepodania żądanej informacji, IRS może nie skorzystać z pomocy podatnika w tych programach. Ustawa o zmniejszaniu czasochłonności dokumentacji wymaga od IRS umieszczania numeru kontrolnego OMB na wszystkich publicznych żądaniach informacji. Numer kontrolny OMB dla tej ankiety to 1545-1964. Wszelkie uwagi dotyczące szacunkowego czasu związanego z niniejszą ankietą lub propozycje dotyczące uproszczenia tej procedury prosimy zgłaszać pisemnie do Internal Revenue Service, Tax Products Coordinating Committee, SE:W:CAR:MP:T:T:SP, 1111 Constitution Ave. NW, Washington, DC 20224 Nr katalogowy 58976D www.irs.gov Form 13614-C (PL) (Wersja 10-2019) Form 15080 (PL) (Lipiec 2019) Departament Skarbu - Urząd Podatkowy Zezwolenie na ujawnienie danych dotyczących rozliczenia podatkowego ośrodkom korzystającym z oprogramowania VITA/TCE Ujawnienie przez władze federalne: Przepisy prawa federalnego wymagają udostępnienia podatnikowi niniejszego formularza zgody. Jeżeli prawo nas do tego nie upoważnia, wolno nam bez zgody podatnika ujawnić informacje zawarte w zeznaniu podatkowym osobom trzecim wyłącznie w celu przygotowania i złożenia wypełnionego zeznania. Jeżeli podatnik wyrazi zgodę na ujawnienie swoich informacji podatkowych, prawo federalne może ich nie chronić przed dalszym rozpowszechnianiem. Podatnik nie musi wypełniać niniejszego formularza w celu skorzystania z naszych usług przygotowania zeznań podatkowych. Jeżeli uzyskamy podpis podatnika na tym formularzu uzależniając od jego zgody korzystanie z tych usług, zgoda nie będzie miała mocy prawnej. Jeżeli podatnik zgodzi się na ujawnienie informacji zawartych w zeznaniu podatkowym, zgoda będzie ważna przez określony przez niego okres. Jeżeli podatnik nie określi okresu ważności udzielonej zgody, będzie ona miała moc prawną przez jeden rok od daty podpisania. Warunki: Zasada całościowego przenoszenia danych (Global Carry Forward) umożliwia firmie TaxSlayer LLC, dostawcy oprogramowania do przygotowania zeznań podatkowych VITA/CTE, udostępnienie danych z zeznania podatkowego KAŻDEMU wybranemu przez podatnika do przygotowania zeznania podatkowego w następnym roku podatkowym ośrodkowi, który zgłasza się do uczestnictwa w programie VITA/CTE. Oznacza to, że podatnik będzie mógł w następnym roku zgłosić się do dowolnej placówki używającej oprogramowania TaxSlayer, a wówczas jego formularz zeznania podatkowego zostanie wypełniony danymi z bieżącego roku, niezależnie od tego, czy podatnik złożył zeznanie w roku poprzednim. Niniejsza zgoda jest ważna do 13 listopada 2021 r. włącznie. Ujawniane informacje, to m.in. dane demograficzne, finansowe i inne dane osobowe podatnika, jego zeznanie podatkowe i źródła dochodów, które zostały wpisane do oprogramowania w celu przygotowania zeznania podatkowego. Są to: imię i nazwisko, adres, data urodzenia, nr telefonu, nr ubezpieczenia społecznego (SSN), rodzaj składanej deklaracji podatkowej, zawód, nazwa i adres pracodawcy oraz kwoty i źródła dochodów, odpisów i ulg odnotowanych w zeznaniu podatkowym. Dane zawarte w zeznaniu, które podlegają ujawnieniu obejmują również imię i nazwisko, SSN, datę urodzenia i pokrewieństwo osób na utrzymaniu podatnika zgłoszonych w zeznaniu. Podatnik nie musi udzielać zgody, aby partner VITA/TCE przygotował jego zeznanie w bieżącym roku. Global Carry Forward udzieli pomocy tylko wówczas, gdy w roku następnym podatnik zgłosi się do innej placówki VITA lub TCE która korzysta z oprogramowania TaxSlayer. Ograniczenie okresu ważności udzielonej zgody: Ja / my, jako płatnik nie decyduję / decydujemy się na ograniczanie okresu ważności udzielonej zgody na ujawnienie danych zawartych w zeznaniu podatkowym do dnia wcześniejszego niż podana wyżej, tj. 13 listopada 2021 r. Jeżeli zechcę / zechcemy ograniczyć okres ważności udzielonej zgody na ujawnienie danych do daty wcześniejszej, odmówię / odmówimy zgody. Ograniczenie zakresu ujawnienia: Ja / my, jako płatnik nie decyduję / decydujemy się na ograniczanie zakresu ujawnianych informacji z zeznania podatkowego bardziej niż przedstawiono powyżej. Jeżeli zechcę / zechcemy ograniczyć zakres ujawnienia danych zawartych w zeznaniu podatkowym bardziej niż przedstawiono powyżej, odmówię / odmówimy zgody. Zgoda: Jako płatnik podatku zapoznałem/am się z powyższymi ustaleniami. Niniejszym wyrażam zgodę na ujawnienie danych zawartych w zeznaniu podatkowym na zasadach całościowego przenoszenia danych (Global Carry Forward) określonych powyżej i zezwalam osobie przygotowującej zeznanie do wpisania w moim imieniu do oprogramowania podatkowego mojego PINu w celu zweryfikowania, czy została przeze mnie / przez nas udzielona zgoda na warunki ujawniania. Imię i nazwisko drukiem oraz podpis głównego płatnika podatku Data Imię i nazwisko drukiem oraz podpis wtórnego płatnika podatku Data Jeżeli podatnik uzna, że dane z jego zeznania podatkowego zostały ujawnione lub wykorzystane w sposób niezgodny z prawem lub bez jego zgody, może się skontaktować z inspektorem generalnym urzędu podatkowego (Treasury Inspector General for Tax Administration, TIGTA), telefonicznie pod numerem 1-800-366-4484, lub e-mailem pod adresem [email protected] Numer katalogowy 71522B www.irs.gov Form 15080 (PL) (Rev. 7-2019)
Extracted from PDF file 2019-federal-form-13614-c-pl.pdf, last modified November 2019

More about the Federal Form 13614-C (PL) Other

We last updated the Intake/Interview & Quality Review Sheet - Polish in February 2020, and the latest form we have available is for tax year 2019. This means that we don't yet have the updated form for the current tax year. Please check this page regularly, as we will post the updated form as soon as it is released by the Federal Internal Revenue Service. You can print other Federal tax forms here.


eFile your Federal tax return now

eFiling is easier, faster, and safer than filling out paper tax forms. File your Federal and Federal tax returns online with TurboTax in minutes. FREE for simple returns, with discounts available for TaxFormFinder users!

File Now with TurboTax

Related Federal Other Forms:

TaxFormFinder has an additional 774 Federal income tax forms that you may need, plus all federal income tax forms. These related forms may also be needed with the Federal Form 13614-C (PL).

Form Code Form Name
Form 13614-C VITA Intake/Interview & Quality Review Sheet
Form 13614-C (HT) Intake/Interview & Quality Review Sheet - Creole-French
Form 13614-C (KR) Intake/Interview & Quality Review Sheet - Korean
Form 13614-C (PT) Intake/Interview & Quality Review Sheet - Portuguese

Download all  tax forms View all 775 Federal Income Tax Forms


Form Sources:

The Internal Revenue Service usually releases income tax forms for the current tax year between October and January, although changes to some forms can come even later. We last updated Federal Form 13614-C (PL) from the Internal Revenue Service in February 2020.

Show Sources >

Historical Past-Year Versions of Federal Form 13614-C (PL)

We have a total of seven past-year versions of Form 13614-C (PL) in the TaxFormFinder archives, including for the previous tax year. Download past year versions of this tax form as PDFs here:


2019 Form 13614-C (PL)

Form 13614-C (PL) (Rev. 10-2019)

2018 Form 13614-C (PL)

Form 13614-C (PL) (Rev. 10-2018)

2017 Form 13614-C (PL)

Form 13614-C (PL) (Rev. 10-2015)

2016 Form 13614-C (PL)

Form 13614-C (PL) (Rev. 10-2015)

Intake/Interview & Quality Review Sheet - Polish 2015 Form 13614-C (PL)

Form 13614-C (PL) (Rev. 10-2015)

Intake/Interview & Quality Review Sheet (Portuguese Version) 2012 Form 13614-C (PL)

Form 13614-C (PL) (Rev. 12-2011)

Intake/Interview & Quality Review Sheet (Portuguese Version) 2011 Form 13614-C (PL)

Form 13614-C (PL) (Rev. 12-2011)


TaxFormFinder Disclaimer:

While we do our best to keep our list of Federal Income Tax Forms up to date and complete, we cannot be held liable for errors or omissions. Is the form on this page out-of-date or not working? Please let us know and we will fix it ASAP.

** This Document Provided By TaxFormFinder.org **
Source: http://www.taxformfinder.org/federal/form-13614-c-pl